Chỉ bí kíp cách xem giấy biên nhận trình cục của nyukan.Stt khắc tinh của các cty ôm nguồn.

***Nhìn vào vòng màu xanh tôi khoanh tròn trên ảnh.
*** Quy định viết tay màu mực đỏ hoặc tuỳ vào mỗi cxnc nhưng là chữ viết tay.
**** Ký hiệu đó nó hiển thị các hạng mục bạn muốn xin vi sa như sau:

I = giáo sư, giáo viên, dạy học
J= biểu diễn nghệ thuật
K= hoạt động tôn giáo
L=thông tấn xã, phóng viên.
L= cơ sở , xí nghiệp mở cty, vi sa kinh doanh
M= quản lý, maketinh
L= chuyển vùng nghiên cứu 
N= 特定活動(研究活動)hoạt động nghiên cứu
N=技能 kỹ thuật
N=技術、人文知識、国際業務kỹ sư
O=興行 mua sắm
P= lưu học sinh
Q= 研修 Đào tạo huấn luyện
Y=thực tập sinh 
R=vi sa gia đình
R=特定活動(研究活動家族)
R=特定活動(EPA家族)
T=日本人配偶者
T=永住者の配偶者
T=定住者
ace xin tư cách kỹ sư, kỹ thuật , mà cty họ đưa cho các bạn tờ biên nhận có chữ Y tts là các mày bị nó lùa rồi nhé