Don quan ly nha hang

-Noi dung cong viec:boi bai va lam bep・

-Dia diem lam viec:tinh gifu・

-Luong:20man,tang ca up 25%・

-Thoi gian lam viec:10:00~19:00 (1 ngay tang ca 2~3h)・

-So luong:5 nguoi

-Yeu cau tuyen dung:

+Da tot nghiep nganh bijinesu,kinh te,ke toan,quan tri

+Tieng nhat giao tiep:n4~n3

-Duoc huong che do:有給、昇給、賞与。。。

+Cac che do bao hiem va thue theo quy dinh cua nhat ban.

ーChi tiet lien he:080-9737-2692 sms,viper