tuyen nhanvien lam them

-Noi dung cong viec:giup do nguoi nuoc ngoai lam ho so,giay to

-Dia diem:ga kanda

-Thoi gian lam viec:9:00~18:00(dang ki theo nguyen vong)

-Luong:1s~1s2

-So luong:10 nguoi

-Yeu cau:

+Dang la hoc sinh hoc trong truong sen mon,dai hoc

+tieng nhat:giao tiep binh thuong

-Duoc ho tro chi phi di lai 

-chi tiet lien he:080-9737-2692 sms,viper