Don Hang Xuong Nhua,Phu Tung Oto

-Noi dung cong viec:san xuat phu tung oto

-Dia diem:tinh saitama

-Luong:18~23man

-Thoi gian:シフト

-So luong:3nguoi

-Yeu cau:

+Tot nghiep cac nganh co khi,dien tu,xay dung

+Tiengnhat giao tiep n4~n3

-Duoc huong cac che do y te,bao hiem,thue the quy dinh cua nhat.

Moi chi tiet lien he 080-9737-2692 sms,viper