Don Hang He Thong Quan An

-Noi dung cong viec:horu,kitchin

-Dia diem:tinh tokyo

-Luong:25man~

-Thoi gian:シフト

-So luong:2 nguoi

-Yeu cau:

+Tot nghiep cac nganh bijinesu,nau an

+Tiengnhat giao tiep n4~n3

-Duoc huong cac che do y te,bao hiem,thue the quy dinh cua nhat.

Moi chi tiet lien he 080-9737-2692 sms,viper