-Giấy tờ từ cá nhân:

-住民票(giấy chứng nhận đag sinh sống )

2-住民税証明書(giấy chứng nhận tiền thuế) =>1,2 xin trên 区役所

3-結婚証明書.原本.翻訳(giấy chứng nhận kết hôn,bản gốc,bản dịch)

4-銀行通帳コーピー(giấy chứng nhận tiền gửi trong ngân hàng) tiền này gửi từ Việt Nam!

5-アルバイト給与明細書(giấy thống kê tiền lương hàng tháng trong 6-12 tháng )

 6-在留証明書(giấy chứng nhận đag học tại trường )

7-学生証コーピー(thẻ học sinh copy) 8-パスポートコーピー(hộ chiếu copy)

 9-国民健康保険証(thẻ bảo hiểm copy)

10-履歴書(sơ yếu lý lik)

11-写真4x3cm

 12-二人の写真(ảnh 2 vc chụp cùng nhau,ảnh cưới,copy cuộc nói chuyện qua tin nhắn của 2 vk ck

13-二人の出会いから結婚までのストーリー(viết nhật kí giữa 2 vk ck từ lúc yêu-> lúc kết hôn) Ở Việt Nam! Cần hộ chiếu và ảnh 4x3cm (2 cái)