5/24 ngày gì vậy nhỉ 
Hồ sơ nộp lâu nộp nhanh rủ nhau báo đỗ, chả nhớ rõ tên các bạn nữa để mà chúc thôi thỳ các bạn vui 1 thỳ mình đỡ lo 10 hehe 
Chúc các bạn yên tâm làm việc kiếm nhiều tiền chú mừng chúc mừng !!!!!