Nội dung công việc: LÀm tịa hệ thống nhà hàng Nhật