Đơn hàng làm Quản lý kinh doanh quán Tại kyoto-osaka 
Cần Ngành kinh tế , kế toán quản trị ,bijinesu …
-------