NHÌN THẤY GIÁM ĐỐC LÀ CÓ NAITE 
Đơn Bao Đỗ Naite 5 bạn Thứ 4 tuần sau pv 
XƯỞNG CƠ KHÍ CHẾ TẠO 
-----Đơn dễ đậu viza 
Xưởng lớn tuyển 5 bạn nam