Sokai mien phí,tiéng nhật nghe nói hiểu đươc.(khoảngn3)
Nội dung công viec:làm ホール quán susi
Ưu tiên các bạn nữ có kinh nghiẹm và nhanh nhẹn .
Địa điểm: ikebukuro
Giờ làm:17~5 h .thời gian làm viec có thể 相談 khi đi phỏng vấn
Tuần 3 buoi trở lên
Luong :1000 thử viec 900
Tiền tàu xe hỗ trợ