HOT - HOT
đơn hàng mới về còn nóng bỏng tay
--------------------------
Bạn đã có bằng cao đẳng chính quy – đai học ở Việt Nam
Bạn đã tốt nghiệp senmon – đại học ở Nhật Bản.
Bạn muốn sinh sống và làm việc tại Nhật Bản
--------------------------