Phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng
Phỏng vấn qua skype với nhà tuyển dụng
Hỗ trợ các bạn tốt đa, tạo mọi điều kiện để các bạn có cơ hội làm công việc yêu thích.
ーーーーーーー
Tư vấn - hỗ trợ visa.